HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Programın Tanıtımı

07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 23. maddesine göre, arabuluculuk eğitimi, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri tarafından verilir. Bu bağlamda AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ arabuluculuk eğitimi vermek üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmuş ve talebimiz Bakanlıkça kabul edilmiştir.

Arabuluculuk eğitim programlarımız HUKUK FAKÜLTESİ tarafından yapılacaktır.

Programın Amacı

Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimdir. Nitekim arabuluculuk yönteminin amacı, kamu düzenini ilgilendirmeyen özel hukuk uyuşmazlıkların mahkeme dışı bir yol olan arabuluculuk müessesesi ile çözümünü gerçekleştirmektir. Arabuluculuk yöntemi bu yönüyle, devletin, yargı yetkisi dışında uyuşmazlıkların çözümü konusunda vatandaşlarına sunduğu bir imkândır. Programda, katılımcılara bu amaç doğrultusunda eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Programa Katılım Koşulları

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre; arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

Süre – Program – Kontenjan

SÜRE                         : Toplam 48 Saat

PROGRAM               : Hafta içi akşam grubu şeklindedir.

Başlangıç                   : 12 Mart 2018

Bitiş                            : 21 Mart 2018

Saatler                        : 17:30 – 23:20

Başvuru Tarihleri    : 01.03.2018 – 09.03.2018

Programdan Elde Edilecek Kazanımlar

Hukuki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre, Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verirler. Daha sonra ilgililer Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca tutulan sicile kaydedilirler. Arabuluculuk Kanununun 20. maddesine göre, Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması üzerine yapılır. Arabulucular siciline kaydedilebilmek için;

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olmak gerekir.

Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.

Programın Eğiticileri

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER                     Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Nedim MERİÇ                        Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR                 Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Onur ÖKSÜZ                  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşad GÜDEKLİ            Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Öğr. Gör. Yafez KILIÇ                           Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Arb. Av. Hayrullah DEMİR                  Antalya Barosu

Arb. Av. Mehmet KAYA                        Antalya Barosu

Katılım Ücreti                       :           Eğitimin ücreti 1.250 TL (KDV dahil)  dir.

  • Eğitim programlarına başvurabilmek için gerekli olan harçlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 367161796371 numaralı hesaba veya TR88 0001 0021 6736 7161 7963 71 NOLU İBAN hesabına havale ile yatırılabilecektir. Ödeme açıklama kısmına “ Ad Soyad”, “TC No”, “Arabuluculuk Eğitimi” yazılmalıdır.
  • Açıklama kısmında kısaltma kullanılabilir.

Başvuru Evrakları               :

  1. Resmi Kimlik fotokopisi, Hukuk Fakültesi diploması fotokopisi ve Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıllık mesleki kıdeme sahip olduğunu gösterir onaylı belge (İlgili kurumlardan çalışılan tarihleri gösterir onaylı belge)
  2. 1 Adet Fotoğraf
  3. Eğitim Programı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADRES VE İLETİŞİM

Akdeniz üniversitesi hukuk fakültesi 07058/ANTALYA

Tel: 0242 310 18 77

Tel: 0242 227 69 75

Program Koordinatörü

Arş. Gör. Raziye AKSU Dahili Tel No: 2742 (raziye_aksu1905@hotmail.com)

0

Misyon

Yüksek adalet bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, entelektüel birikimi olan, akademik iddiaları yüksek, eleştirel bakışa ve uzlaşma kültürüne sahip hukukçular yetiştirmek.

Vizyon

Hukukun ve hukuk eğitiminin dünyadaki gelişimini yakından izleyen, bölgesel ve ülke düzeyinde olduğu kadar evrensel olarak da hukukun modern toplumlardaki işlevselliğinin koşullarına dikkatli bir akademik yetkinliği hedef edinmiş, hukuk zirvelerine ev sahipliği yapan bir hukuk fakültesi olmak.

İletişim

Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058\Antalya TÜRKİYE
Tel: 0242 310 18 77 - 1926
Tel: 0242 227 69 75